Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Przedmiot Działania

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

Do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie należy realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Radzionków, określonych w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawa z dnia 29 lipca 200 5r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Zadania wynikające z powyższych ustaw realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne:

- Dział Wspierania Rodziny,

- Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków,

- Dział Administracji, Kadr i Programów Celowych,

- Dział Finansowo - Księgowy.

 

Do zadań własnych Gminy, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie, w szczególności należy:

 • udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb Gminy.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1220
Utworzono dnia: 10.03.2017