Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie obejmuje pomocą mieszkańców z terenu Miasta Radzionków.

Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy.Wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielona z urzędu.

Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie można odwołąć się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Sposób prowadzenia postępowania:


• Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.


• Forma załatwienia sprawy: wydanie przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie lub upoważnionego przez Burmistrza Miasta Radzionków pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.


• Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej osoby albo rodziny korzystającej z pomocy.

Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy. Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


• Osoba ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.

 

 

Informujemy, iż Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przyjmuje interesantów w każdą środę od godziny 10:00 do 14:00.

W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu się możliwy jest inny termin spotkania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1267
Utworzono dnia: 10.03.2017