Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Dobry Start - 300 dla ucznia

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje:

• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

• osobom uczącym się – raz w roku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

• przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

• ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;

• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Ważne!  Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły.

Szkoła oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Wnioski na dobry start składać można:

- od dnia 1 lipca w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

- od dnia 1 sierpnia również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Załączniki:

Wniosek

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:19

Załącznik do wniosku

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:19

Kluzula informacyjna

Utworzono dnia 03.08.2020, 11:19

Informacje

Liczba wyświetleń: 167
Utworzono dnia: 09.03.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz