Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Karta Dużej Rodziny

Wnioski do rządowego projektu – Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Radzionków przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie w godzinach funkcjonowania Ośrodka

Poniżej podano link do szczegółowej strony internetowej, na której upubliczniane są informacje dotyczące formalności związanych z Kartą Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Szczegółowy wykaz wszystkich partnerów KDR można znaleźć pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr oraz w aplikacji mobilnej.

Druki do pobrania znajdują się na końcu strony.

 

Kilka słów o programie "Karta Dużej Rodziny".

 

            Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.) określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Na podstawie Karty członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli skorzystać z wprowadzonych uprawnień (zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa oraz innych dóbr i usług) na poziomie ogólnokrajowym oferowanych przez instytucje i podmioty gospodarcze.

Od 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje także rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18 roku życia,
 • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, którzy spełniają warunki określone w/w ustawie.

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

 • rodzice — na całe życie,
 • dzieci — do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
 • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

       

            Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że na wójta nałożony został obowiązek weryfikacji, czy danej rodzinie przysługują uprawnienia. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) do przyznania Karty może upoważnić – w formie pisemnej – swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika tej jednostki.

Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty, w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co najmniej trójki dzieci.

            Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej, druk ZKDR-03)
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (druk ZKDR- 01);
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo - wychowawczej            – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (druk ZKDR-02).

           W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się orginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej. Możliwość wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) weszła w życie od 1 stycznia 2018r. Wydawanie Karty jest bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Najkorzystniejsze zatem jest wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

  Więcej informacji na temat karty elektronicznej oraz aplikacji mKDR znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

  Wnioskowanie o drugą formę Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Wpłaty można dokonać w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19 lub przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 94 1050 1230 1000 0023 2586 0126. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie karty).

  W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,56 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19 lub przelewem na konto Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 94 1050 1230 1000 0023 2586 0126. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie karty).

   

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku.

  Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji lub złóż elektronicznie. Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Informacje

Liczba wyświetleń: 353
Utworzono dnia: 09.03.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz