Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Logo OPS      Biuletyn Informacji Publicznej

              Ośrodek Pomocy Społecznej

                       w Radzionkowie

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego

 

1. Tytuł prawny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
- osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

- 30% albo,

- 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi:

 

powiększona o 30%

powiększona o 50%

35 m2 – dla 1 osoby

45,50 m2

52,50 m2

40 m2 – dla 2 osób

52,00 m2

60,00 m2

45 m2 – dla 3 osób

58,50 m2

67,50 m2

55 m2 – dla 4 osób

71,50 m2

82,50 m2

65 m2 – dla 5 osób

84,50 m2

97,50 m2

70 m2 – dla 6 osób
dla każdej kolejne osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m2

 

 

Uwaga! Powierzchnię normatywną lokalu mieszkalnego zwiększa się o: 

 • 15 mkw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa. 

3. Średni dochód na miesiąc

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

WAŻNE! Muszą to być DOCHODY BRUTTO (CZYLI Z PODATKIEM) faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

WAŻNE! Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2018 roku w wys. 2.715 zł. ( Dz. U. Z 2019 r. poz.1256 i 1309)

WAŻNE! Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: - wynagrodzenie za pracę,
- emerytury,
- renty,
- wynagrodzenie z umów o dzieło , zlecenia i agencyjnych,
- diety za wyjazdy służbowe,
- dochód z działalności gospodarczej,
- zasiłki stałe z pomocy społecznej,
- zasiłki rodzinne,
- zasiłki pogrzebowe,
- dodatek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- zasiłki przedemerytalne,
- dodatki kombatanckie,
- stypendia studenckie,
- żołd,
- alimenty,
- jednorazowe odprawy,
- nagrody pieniężne.


WAŻNE! Do dochodu nie wlicza się
 
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia szkolne, zasiłek szkolny);
- dodatki dla sierot zupełnych;
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
- dodatek z tytułu urodzenia się dziecka;
- pomoc w zakresie dożywiania;
- zasiłku pielęgnacyjnego;
- zasiłku okresowego z pomocy społecznej;
- jednorazowego świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej;
- świadczenia w naturze z pomocy społecznej;
- dodatku energetycznego;
- dodatku mieszkaniowego;
- zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
-  dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
- świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski
- świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

- wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) tj. 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

- wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) tj. 1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany w pełnej wysokości opłat za mieszkanie, a jego wysokość uzależniona jest od naszego dochodu i ponoszonych wydatków na utrzymanie lokalu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

- 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

- 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

- 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

 

RODZAJE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ OBLICZENIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

Do wydatków zaliczamy:

1) czynsz;

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

5) inne niż wymienione w pkt 1–4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;

6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
 2. 2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Co to jest ryczałt na zakup opału?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:
- Brak c.o – cena 5 kilowatogodzin w/g rachunku za ostatni okres rozliczeniowy z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
- Brak ciepłej wody – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
- Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy jest przyznaje na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio. Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

 

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Podstawowe dokumenty - konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.
3. Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji.
4. Dodatkowe informacje o lokalu – wypełnia i potwierdza zarządca.

Dodatkowe dokumenty - w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

1. Umowa najmu/podnajmu.
2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym.
3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego lub socjalnego.
5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
6. W przypadku osoby niepełnosprawnej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
7. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.
8. fakturę za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego,

 

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów

Osoby PRACUJĄCE na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy; zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ogólnych: zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w DEKLARACJI O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.

Osoby prowadzące GOSPODARSTWO ROLNE: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy.

Osoby BEZROBOTNE: zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP z wyszczególnieniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby UCZĄCE SIĘ: zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych; zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni.

EMERYCI/RENCIŚCI: dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa; zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki.


Osoby otrzymujące ALIMENTY

Dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej:

Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny, zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny wraz z umowa kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem.
  Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł na miesiąc
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,80 zł na miesiąc
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,96zł na miesiąc

Załączniki:

Druk dla Zarządcy

Utworzono dnia 17.05.2022, 13:02
(.pdf)

Druk dla Zarządcy

Utworzono dnia 17.05.2022, 13:02
(.docx)

Wniosek o dodatek energetyczny

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:24

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:18

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:18

Zaświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:17

Oświadczenie

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:17

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:16

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 20.04.2020, 08:16

Informacje

Liczba wyświetleń: 333
Utworzono dnia: 09.03.2020
Dokument wprowadził:
Agnieszka Gasz
Dokument opublikował:
Agnieszka Gasz